Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet: 2019

Europa-Parlamentet vil den 26. maj 2019 offentliggøre resultaterne af EU-valget 2019 for hvert enkelt land samt en prognose over Europa-Parlamentets sammensætning. Kantar, Europa-Parlamentets samarbejdspartner for valget, vil udarbejde prognoser for mandatfordelingen for EU og de enkelte lande under nøje efterlevelse af de nationale valglove. EU-oversigten vil give den første overordnede prognose med samlede tal for de politiske grupper baseret på det afgående Parlaments struktur. De foreliggende data vil blive vist, efterhånden som valghandlingerne afsluttes i medlemsstaterne. Prognoserne vil blive ajourført, indtil alle medlemsstater har afsluttet deres valghandling og de endelige resultater er blevet offentliggjort af de nationale valgmyndigheder.

Der vil endvidere fra tidlig aften den 26. maj, og for de landes vedkommende, hvor valget allerede har fundet sted, blive vist nationale sider med valgresultater fordelt på nationale partier og politiske grupper, opgjort på partier og grupper i procent og antal mandater, såvel som de tal for valgdeltagelse, som de nationale valgmyndigheder har offentliggjort. Nationale sider tilføjes og ajourføres, efterhånden som valghandlingerne afsluttes i EU-medlemsstaterne.

Hvad er en prognose? Valgprognosen for Europa-Parlamentet er et skøn over Parlamentets sammensætning som følge af valgresultatet. På grund af de forskellige valgtidspunkter i EU-landene vil hver prognose på valgnatten være baseret på en kombination af de foreliggende data, lige fra ikke-officielle valgdata som f.eks. exit-polls eller medlemsstaternes offentliggjorte prognoser til de officielle nationale valgresultater. Uanset type offentliggøres alle data for hver enkelt medlemsstat først, når valghandlingen i det pågældende land er afsluttet. Kantar, Parlamentets samarbejdspartner, fordeler de nationale resultater på de nuværende politiske grupper på grundlag af hvert lands valglov for at skabe et samlet billede af mandatfordelingen i Europa-Parlamentet. Den fremtidige sammensætning af det nye Parlament og dets politiske grupper ikke kan vides med sikkerhed forud for den konstituerende plenarforsamling til juli 2019, og derfor er prognosen baseret på det afgående Parlaments struktur.

Hvad står 'øvrige' for? Prognosen for Parlamentets sammensætning er baseret på det afgående Parlament og dets politiske gruppers struktur, uden at dette dog foregriber den faktiske sammensætning af det nye Parlament på dets konstituerende samling til juli 2019. De nationale partier, der i øjeblikket er repræsenteret i Parlamentet, vil i prognosen blive placeret i samme politiske gruppe, som de tilhører i det afgående Parlament. Nationale partier, som i øjeblikket ikke er repræsenteret i Europa-Parlamentet, men som allerede er medlemmer af et anerkendt europæisk politisk parti, vil blive placeret i den politiske gruppe, som dette europæiske politiske parti er tilknyttet. Nationale partier, der i øjeblikket hverken er repræsenteret i Europa-Parlamentet eller har nogen officiel tilknytning til et anerkendt europæisk politisk parti, sættes i kategorien 'øvrige', uden at dette foregriber deres politiske orientering. Ændringer i placeringen af et nationalt parti under en politisk gruppe (eller vedrørende et skift fra 'øvrige' til en politisk gruppe) sker først, når Parlamentets tjenestegrene har modtaget en skriftlig bekræftelse. Da vi ikke på forhånd kan konkludere, hvilken/hvilke grupper de øvrige MEP'er vil tilslutte sig, fordeles denne kategori ligeligt på venstre og højre side af parlamentssalen i den grafiske fremstilling af prognosen for den samlede mandatfordeling.


Find ud af, hvordan valget til Europa-Parlamentet fungerer
Download og del
Download denne graf